§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Friends of Goodwill Danmark
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at yde økonomisk og materiel støtte og hjælp til udsatte kvinder og børn i Uganda, samt at formidle kulturudveksling mellem børn i Danmark og Uganda. 

Desuden hjælper foreningen med at formidle kontakten til frivillige der ønsker at arbejde i Uganda med projekter der er i overensstemmelse med forenings formål, herunder også udvikling og igangsætning af sports aktiviteter i Uganda.

§ 3. Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og som godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår eller ved manglende betaling efter første rykkerskrivelse. Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves til betaling senest udgangen af august måned.

Stk. 5. Medlemmer der modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader foreningen, kan ekskluderes fra foreningen, beslutningen tages af bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 • Valg af stemmetællere 
 • Valg af dirigent 
 • Formandens beretning 
 • Kassererens beretning
 • Indkomne forslag 
 • Fastsættelse af kontingent 
 • Valg af bestyrelse og revisor 
 • Eventuelt 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder skal vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består 4 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og for at sikre kontinuitet i foreningen sidder formanden på posten indtil formand selv vælger at stoppe, hvilket kun kan ske i forbindelse med en generalforsamling. Hvis formanden stopper, skal der på samme generalforsamling vælges en ny formand. Formanden kan vælge at udpege en stedfortræder efter eget valg, hvis formanden finder det nødvendig, denne stedfortræder har så samme beføjelser som formanden.  

På generalforsamlingen vælges yderligere 3 medlemmer og for at sikre kontinuitet kan den siddende sekretær og kassere ikke være på valg samtidig. De 3 medlemmer sidder i bestyrelsen i minimum 2 år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går til den 30. juni

Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren. 

Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 4. Bestyrelses arbejdet er som udgangspunkt frivillig og ulønnet arbejde, men så vidt det er muligt skal bestyrelsen have refunderet deres udgifter i forbindelse med deres arbejde f.eks. udgifter til transport og kontormaterialer m.m. Til at dække disse udgifter hensættes der derfor i regnskabet 15% af alle indtægter til dette formål. Såfremt der ikke er midler til at dække udgifterne, kan refunderingen udsættes til der er tilstrækkelige midler. Bestyrelsen fastsætter en km takst til dækning af kørsel i egen bil. Øvrige udgifter dækkes efter kvittering på det indkøbte. Såfremt det viser sig at de transportmæssige og administrative omkostninger ikke beløber sig til 15 % kan bestyrelsen vælge at overføre midler til foreningens formål.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 9. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§ 10. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

§ 11. Datering  

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29-8-2019 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 1-9-2022.

Stk. 1. Foreningens navn er Friends of Goodwill Danmark

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at yde økonomisk og materiel støtte og hjælp til udsatte kvinder og børn i Uganda, samt at formidle kultur udveksling mellem børn i Danmark og Uganda.

Desuden hjælper foreningen med at formidle kontakten til frivillige der ønsker at arbejde i Uganda med projekter der er i overensstemmelse med forenings formål, herunder også udvikling og igangsætning af sports aktiviteter i Uganda.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og som godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmer der modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader foreningen, kan eksluderes fra foreningen, beslutningen tages af bestyrelsen.

 § 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september  måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse og revisor
 • Eventuelt


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 § 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består 4 medlemmer.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og for at sikre kontinuitet i foreningen sidder formanden på posten indtil formand selv vælger at stoppe, hvilket kun kan ske i forbindelse med en generalforsamling. Hvis formanden stopper skal der på samme generalforsamling vælges en ny formand. Formanden kan vælge at udpege en stedfortræder efter eget valg, hvis formanden finder det nødvendig, denne stedfortræder har så samme beføjelser som formanden. 

På generalforsamlingen vælges yderligere 3 medlemmer og for at sikre kontinuitet kan den siddende sekretær og kassere ikke være på valg samtidig. De 3 medlemmer sidder i bestyrelsen i minimum 2 år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Beslutninger træffes ved simpel flertal og ved stemme lighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 § 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går til den 30. juni

Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren.

Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 4. Bestyrelses arbejdet er som udgangspunkt frivillig og ulønnet arbejde, men så vidt det er muligt skal bestyrelsen have refunderet deres udgifter i forbindelse med deres arbejde f.eks. udgifter til transport og kontormaterialer m.m. Til at dække disse udgifter hensættes der derfor i regnskabet 15% af alle indtægter til dette formål. Såfremt der ikke er midler til at dække udgifterne kan refunderingen udsættes til der er tilstrækkelig midler. Bestyrelsen fastsætter en km takst til dækning af kørsel i egen bil. Øvrige udgifter dækkes efter kvittering på det indkøbte. Såfremt det viser sig at de transportmæssige og administrative omkostninger ikke beløber sig til 15 % kan bestyrelsen vælge at overføre midler til foreningens formål.

 § 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 § 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 § 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 § 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29-8-2019 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den 29-8-2019.